Danh sách các quy trình bắt buộc trong ISO 9001:2015

Danh sách các quy trình bắt buộc trong ISO 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 hiện là hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến và bài bản nhất hiện nay. Để xây dựng các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015, doanh nghiệp cần lưu ý các quy trình bắt buộc trong ISO 9001:2015 sau đây.

Danh sách các quy trình bắt buộc trong ISO 9001:2015

Danh sách các quy trình bắt buộc trong ISO 9001:2015

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất có yêu cầu các Doanh nghiệp cần phải áp dụng và ban hành tối thiểu các tài liệu sau:

1. Chính sách chất lượng:

Chính sách chất lượng là một tuyên bố ngắn gọn phù hợp với mục đích và định hướng chiến lược của tổ chức bạn, cung cấp một khuôn khổ cho các mục tiêu chất lượng và bao gồm cam kết đáp ứng các yêu cầu hiện hành (ISO 9001, khách hàng, luật định hoặc quy định) cũng như cải tiến liên tục. Chính sách chất lượng được đề cập trong Điều khoản 5.2 của ISO 9001: 2015. Thông thường, chính sách chất lượng kết hợp tầm nhìn hoặc tuyên bố sứ mệnh của tổ chức và các giá trị cốt lõi. Standard Stores đã tạo ra một biểu mẫu để giúp bạn trả lời “Cách viết Chính sách Chất lượng ISO 9001”.

2. Mục tiêu chất lượng:

Đây là loại tài liệu thứ 2 cần Doanh Nghiệp phải có trong Danh sách tài liệu ISO 9001:2015 bắt buộc. Thường tài liệu này sẽ yêu cầu mục tiêu của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng.

Sổ tay chất lượng: đây là một cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của tổ chức trong công tác quản lý, kinh doanh nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

3. Danh sách các quy trình bắt buộc của ISO 9001:

Đây là những quy trình buộc phải có khi áp dụng ISO 9001:2015

 1. Thủ tục quy trình kiểm soát tài liệu
 2. Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ
 3. Thủ tục – quy trình đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
 4. Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 5. Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục
 6. Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.

Với nhiều Doanh Nghiệp hiện nay để đơn giản họ thường kết hợp thủ tục hành động khắc và hành động phòng ngừa vào một thủ tục là thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa.

Danh sách các bộ hồ sơ yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Theo quy định của yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì Doanh Nghiệp cần phải lập và lưu trữ tối thiểu những bộ hồ sơ như sau:

 • Hồ sơ thống kê kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của từng phòng ban và của công ty ISO 9001:2015
 • Hồ sơ xem xét của lãnh đạo.
 • Hồ sơ về các hoạt động đào tạo và huấn luyện định kì cho cán bộ nhân viên hàng năm.
 • Hồ sơ về kinh nghiệm làm việc của nhân viên toàn công ty
 • Hồ sơ lưu lại các kết quả xem xét khả năng thực hiện các yêu cầu của các đơn đặt hàng của khách hàng
 • Các hồ sơ liên quan đến việc cung cấp thông tin đầu vào phục vụ cho thiết kế sản phẩm (nếu
 • Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
 • Hồ sơ kết quả xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
 • Hồ sơ ghi nhận kết quả xem xét các thay đổi thiết kế sản phẩm và hành động liên quan đến việc thay đổi thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
 • Hồ sơ ghi nhận hoạt động xem xét thiết kế sản phẩm phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)
 • Hồ sơ các kế quả đánh giá nhà cung cấp và tái đánh giá nhà cung cấp
 • Hồ sơ về liên quan đến xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất hoặc dịch vụ (nếu trong quá trình sản xuất, Doanh nghiệp không thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi, đo lường sản phẩm được sản xuất ra. Ví dụ: quá trình hàn, quá trình đổ bê tông,…)
 • Hồ sơ xác định nguồn gốc sản phẩm (đây là việc cần làm để xác định nguồn gốc sản phẩm).
 • Các hồ sơ về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, hoặc hồ sơ về kiểm tra xác nhận định kỳ về tình trạng của thiết bị đo lường.
 • Các hồ sơ về việc hiệu chỉnh các thiết bị đo lường (nếu có sử dụng các thiết bị đo lường).
 • Hồ sơ về đánh giá nội bộ của Doanh Nghiệp.
 • Hồ sơ ghi nhận bản chất sự không phù hợp khi xuất hiện sản phẩm không phù hợp
 • Hồ sơ lưu trữ về đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng
 • Dữ liệu phân tích và đánh giá về nhà cung cấp
 • Hồ sơ về các hành động khắc phục và phòng ngừa

Ngoài những thủ tục, hồ sơ bắt buộc trên, Doanh nghiệp có thể xây dựng thêm các thủ tục, hướng dẫn công việc và lập các hồ sơ cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống quản lý có hiệu lực và hiệu quả.

Download Bộ tài liệu ISO đã bao gồm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các quy trình bắt buộc trong ISO 9001:2015

Bộ tài liệu ISO 9001:2015 cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (gồm các ngành nghề: sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, hành chính, công nghệ thông tin…) sẽ giúp cho Quý Khách có thể hiệu chỉnh để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với đặc thù ngành nghề của mình.

Bộ tài liệu ISO 9001:2015 tham khảo được tích hợp trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị SMART CEO 4.0.

>