Giáo Trình CFO 2021

Giáo Trình CFO

​​Bộ Giáo trình CFO - Giám đốc Tài chính
1. Huy động vốn
2. Phân tích tài chính doanh nghiệp qua các chỉ tiêu
3. Thẩm định dự án đầu tư
​​4. Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức
​5. Báo cáo tài chính doanh nghiệp
​6. Thị trường chứng khoán
​7. Cácc hình thức chiến lược thuế
​8. Những vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng
​9. Nghệ thuật vận dụng thuế trong doanh nghiệp
1​0. Chiến lược tài chính công ty – quyết định đầu tư vốn
1​1. Các hình thức chiến lược thuế
1​2. Kế toán quản trị
1​3. Chế độ kế toán doanh nghiệp
1​4. Phân tích tài chính và đánh giá doanh nghiệp
1​5. Quan hệ - ngân hàng - doanh nghiệp trong nhu cầu vốn lưu động
1​6. Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp


>