Giáo Trình CEO 2021

Giáo Trình CEO

​Bộ Giáo Trình đào tạo CEO, gồm các nội dung:
1. Sứ mệnh của CEO
2. Quản trị chiến lược
3. Giao việc ủy quyền
4. Kiểm soát nội bộ
5. Giao tiếp
6. Lập kế hoạc & quản lý theo mục tiêu
7. Quản trị Marketing
8. Quản trị tiếp thị & thương hiệu
9. Quản trị sản xuất
10. Văn hóa doanh nghiệp
11. Kế toán quản trị cho CEO
12. Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp
13. Phân tích báo cáo tài chính
14. Lập kế hoạch kinh doanh
15. Bài tập


>