Giáo Trình MBA 2022

Giáo Trình MBA

​​Bộ Tài liệu các môn học trong chương trình MBA

1. Foundation
* Kế toán
* Thống kê: Các phương pháp nghiên cứu định lượng
* Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp

2. Organization Behaviar - Tổ chức Behaviar
3. Project management - Quản lý dự án
4. Marketing
5. Kế toán quản trị
6. Kinh doanh quốc tế
7. Thương mại điện tử - Hệ thống thông tin
8. Corporate Finance - Tài chính doanh nghiệp
9. Kinh tế học quản trị
10. Quản trị chiến lược
11. Nghệ thuật đàm phán
12. Khởi nghiệp
13. Leadership – Lãnh đạo
14. Bài tập


>